PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

 

Poradnia ginekologiczno-położnicza obejmuje diagnostykę oraz leczenie schorzeń kobiecych narządów rodnych, w tym wad wrodzonych oraz chorób nowotworowych, diagnostykę przyczyn poronień, prowadzenie ciąży oraz dobór antykoncepcji. 

Kiedy zgłosić się do poradni ginekologczno-położniczej?

 • Cią­ża
 • Pla­no­wa­nie cią­ży
 • Brak cią­ży mimo sta­rań
 • An­ty­kon­cep­cja
 • Pro­fi­lak­ty­ka
 • Pierw­sza wi­zy­ta w ży­ciu
 • In­fek­cje in­tym­ne
 • Zmia­ny w oko­li­cy sro­mu i kro­cza
 • Bo­le­sne mie­siącz­ki
 • Nie­re­gu­lar­ne mie­siącz­ki
 • Zmia­na cha­rak­te­ru mie­sią­czek
 • Bóle pod­brzu­sza
 • Pro­ble­my przy współ­ży­ciu
 • Ry­zy­kow­ne za­cho­wa­nia sek­su­al­ne
 • Ob­ni­że­nie na­rzą­du rod­ne­go
 • Nie­trzy­ma­nie mo­czu
 • Ob­ja­wy oko­ło­me­no­pau­zal­ne
 • Krwa­wie­nia po me­no­pau­zie

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Zadzwoń:
32 206 40 60
32 257 06 99

Napisz:
rejestracja@femina.katowice.pl